Bürostandort:

GDA Amstetten
Klima- und Energie-Modellregion Amstetten Nord
Klima- und Energie-Modellregion Amstetten Süd

Mostviertelplatz 1
3362 Oehling

+43 7475 /  53 340 200

Mail: kem@gda.gv.at   
Web: https://gda.gv.at/klima-und-energie

Team der Klima- und Energiemodellregion Amstetten

Alois Schelch

KEM Manager Amstetten Nord
Tel.: 07475 / 53 340 -211
Mail: schelch@gda.gv.at

Mag.(FH) Eva Zirkler, MA

KEM Managerin Amstetten Süd
Tel.: 07475 / 53 340 -210
Mail: zirkler@gda.gv.at

Bürostandort

Team der Klima- und Energiemodellregion