Bürostandort

GDA Amstetten

Klima- und Energie-Modellregion Amstetten Nord
Klima- und Energie-Modellregion Amstetten Süd

Mostviertelplatz 1
3362 Oehling
+43 7475 /  53 340 200
Mail: klima@gda.gv.at
Web: https://gda.gv.at/klima-und-energie


Team der Klima- und Energiemodellregion